Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezető rendelkezések

A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) célja, hogy egységes rendbe foglalja a Vereb Tímea, mint természetes személy (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által üzemeltetett www.polc.eu honlappal (a továbbiakban: „Honlap”) összefüggő adatvédelmi rendelkezéseket és ezáltal tájékoztatást nyújtson a Honlap felhasználói (a továbbiakban: „Érintettek”) számára a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) előírásai irányadóak.

Az adatkezelés átlátható és tisztességes módon történik, az Adatkezelő biztosítja az adatok gondos és felelős kezelését.

Az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési alapelvek, valamint az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban foglaltakkal.

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége a következő: info@polc.eu

2. A kezelt személyes adatok köre

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.

A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az Érintett a Honlapon történő regisztráció során adhat meg személyes adatokat. A Honlap teljes körű használatához regisztráció szükséges, ugyanakkor a Honlap bizonyos funkciói regisztráció nélkül is használhatóak. A Honlapon történő regisztráció esetén az Érintett részéről az alábbi adatok megadása szükséges: felhasználónév, email cím, jelszó.

A Honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatokon kívül a Holnap üzemeltetése céljából, az alapvető funkciók biztosítása érdekében kerül sor adatkezelésre. A Honlap többféle sütit (cookie-t) használ a teljeskörű működésnek és funkcionalitásának biztosítása érdekében.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés kizárólag olyan körben történik, amely szükséges a Honlap igénybevételéhez, használatához, illetve a Honlapon regisztrált Érintettekkel való kapcsolattartáshoz.

A Honlapon történő regisztráció során megadott adatok kezelésének, valamint a Honlap üzemeltetéséhez használt sütikkel (cookie-k) összefüggő adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, mely a következő:

 • az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A Honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történő adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mely a következő:

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. Az adatkezelés időtartama

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatok kezelésének célja megszűnésekor vagy teljesülésekor a személyes adatok törlésére kerül sor.

5. Adattovábbítás, adatok megismerhetősége

A személyes adatok megismerésére és kezelésére az Adatkezelő jogosult. Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetése során a Honlap működésének biztosítása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége a következő: GoDaddy Operating Company, LLC (Corporate Headquarters 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260 USA; Phone number: 020 7084 1810, Fax number: (480) 624-2546; e-mail address: HQ@godaddy.com; website: https://uk.godaddy.com/)

6. Az érintett jogai

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (törléshez való jog).

6.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az Érintett rendelkezésére bocsátja

 • az Adatkezelő – és ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 • a tervezett adatkezelés célját, és
 • az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentiekkel egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az Érintettnek címzetten az Adatkezelő az Érintett számára tájékoztatást nyújt

 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 • a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 • az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

6.2. Hozzáféréshez való jog

Az Érintettet kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

Ha az Érintett személyes adatait az Adatkezelő vagy a megbízásából vagy a rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az Adatkezelő a fentiekben foglaltakon túl az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

 • a kezelt személyes adatok forrását
 • az adatkezelés célját és jogalapját,
 • a kezelt személyes adatok körét,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
 • az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
 • az Érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő. ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az Érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Mentesül a fenti kötelezettség alól az Adatkezelő, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésére vagy
 • az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az Adatkezelő a fentiek szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az Infotv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

 • ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
 • ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 • ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 • ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Infotv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Infotv. 25/F. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Euróapi Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. A fent meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

6.5. Törléshez való jog

Az Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha

 • az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
  • az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,
  • célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
  • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
  • jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy a (2) bekezdés b) pontján alapul,
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 • az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

6.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

 • az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 • az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.8. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

7. A személyes adatok kezelési szabályai megsértésének következményei

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott sérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. Az Érintett jogai érvényesülésének biztosítása

Az Adatkezelő az Érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

 • az Érintett részére az Infotv-ben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
 • az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az Érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

10. Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az alábbi adatokat:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleérte – ha lehetséges – az Érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
 • az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.

Az Adatkezelő a fentieken túl az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az Érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következménnyel járhat, az Adatkezelő az Érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

A tájékoztatási kötelezettség keretei között az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint az Érintett rendelkezésére bocsátja a tájékoztatás nyújtására kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségi adatait, valamint az Infotv. 25/J. § (5) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott információkat.

11. Záró rendelkezések

Azokban a kérdésekben, amelyeket a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem szabályoz, az Infotv. és a GDPR, valamint a mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárási jog szabályai az irányadók.

Budapest, 2021. március 30.